Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejszy dokument określa sposoby i zasady pozyskiwania, przetwarzania oraz wykorzystywania przez Moderna Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie danych i informacji pochodzących od użytkowników serwisu internetowego www.moderna.pl. Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki Prywatności. Wchodząc na tę stronę lub korzystając z niej, jak również udostępniając nam jakiekolwiek dane osobowe, potwierdzacie Państwo, iż akceptujecie warunki zawarte w niniejszym dokumencie.

I. Administrator oraz współadministratorzy danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest MODERNA HOLDING Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-351), ul. Zajęcza 1A lok. U2 , zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000621819, NIP 5862307288, REGON 364635825 (dalej: „MODERNA” lub „Administrator”), zaś współadministratorami danych są podmioty powiązane z Administratorem kapitałowo lub osobowo.

II. Sposoby pozyskiwania danych

Państwa dane osobowe pozyskujemy:

 1. poprzez formularze wypełniane online – informacje gromadzone są dzięki formularzom dostępnym na naszej stronie internetowej, służącym do celów kontaktowych, zgłoszenia pytań oraz wyrażenia uwag;
 2. poprzez kontakt bez pośrednictwa sieci – na stronie internetowej znajdują się numery telefonów oraz adresy email, pod którymi można się z nami kontaktować;
 3. podczas korzystania z zasobów strony www.moderna.pl – gromadzone są informacje o użytkownikach za pośrednictwem plików Cookies – to małe pliki tekstowe nazywane „ciasteczkami”, wysyłane przez nasz serwis internetowy i zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika (komputerze, laptopie, smartfonie). Stosowane są dwa rodzaje plików Cookies:
 4. sesyjne – pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu opuszczenia strony lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
 5. trwałe – przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Pliki Cookies stosowane są w następujących celach:

 1. Niezbędne pliki Cookies – przyczyniają się do użyteczności strony poprzez umożliwianie podstawowych funkcji takich jak nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów strony internetowej. Strona internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych plików,
 2. Preferencyjne pliki Cookies- umożliwiają stronie zapamiętanie informacji, które zmieniają wygląd lub funkcjonowanie strony, np. preferowany język lub region, w którym znajduje się użytkownik,
 3. Statystyczne pliki Cookies – pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób różni użytkownicy zachowują się na naszej stronie internetowej, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje,
 4. Marketingowe pliki Cookies – używamy ich dla dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb oraz zainteresowań użytkowników serwisu oraz stałego udoskonalania naszego serwisu internetowego, czyniąc go jeszcze przyjaźniejszymi i lepiej dostosowanymi do potrzeb użytkowników,
 5. Niesklasyfikowane pliki Cookies – to pliki, które są w procesie klasyfikowania, wraz z dostawcami poszczególnych plików.

Prawo stanowi, ze możemy przechowywać pliki Cookies na urządzeniu użytkownika, jeśli jest to niezbędne do funkcjonowania strony internetowej. Do wszystkich innych rodzajów plików Cookies należy uzyskać zezwolenie użytkownika. Niektóre pliki Cookies umieszczane są na urządzeniu użytkownika przez usługi podmiotów trzecich, które pojawiają się na naszej stronie internetowej.

Nasz serwis internetowy stosuje pliki Cookies, które zbierają różne informacje nie stanowiące co do zasady danych osobowych (nie pozwalają na identyfikację danego użytkownika). Pozwalają one tworzyć profile, przez które Moderna dokonuje oceny Państwa preferencji. Niektóre informacje, w zależności od ich zawartości i sposobu wykorzystania, mogą jednak zostać powiązane z konkretną osobą, a tym samym zostać uznane za dane osobowe.

Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania Cookies, jednakże efektem takiej zmiany może być utrata możliwości korzystania ze strony www.moderna.pl.

 1. Strona moderna.pl korzysta z narzędzi typu Marketing Automation, które zbierają dane dotyczące użytkownika na potrzeby Administratora. Zbieranie powyższych danych, ma na celu ułatwienie Państwu dokonania zakupu odpowiedniego dla profilu użytkownika. Należy mieć, zatem na uwadze, że tego rodzaju przetwarzanie danych niesie ze sobą analizę profilu użytkownika lub klienta, aby określić, jakie są jego preferencje, a co za tym idzie, jakie produkty i usługi najbardziej odpowiadają jego stylowi, celem wysyłania mu odpowiednich dla niego informacji lub zasugerowania produktów, które naszym zdaniem mogą go interesować. Jeżeli elementem danej kampanii jest udzielenie wybranej grupie docelowej rabatu na usługi lub zaproszenie jej do skorzystania z dedykowanej dla tej grupy oferty– wówczas dochodzić będzie do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w oparciu o profilowanie w rozumieniu RODO.

III. Cele i podstawy przetwarzania danych

Udostępnione przez Państwa dane osobowe przetwarzane są:

 1. w celach marketingowych, w tym przesyłania ofert sprzedaży nieruchomości, informacji o promocjach, nowych inwestycjach oraz wydarzeniach, jak również analizowania danych w celach marketingowych- na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 a) RODO),
 2. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora i współadministratorów, na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO, w tym:
 3. w celach statystycznych;
 4. dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb oraz zainteresowań użytkowników serwisu oraz stałego udoskonalania naszego serwisu internetowego,
 5. obsługi zapytań użytkowników przesyłanych za pośrednictwem formularzy kontaktowych,
 6. dochodzenia roszczeń oraz obrony przez ewentualnymi roszczeniami.
 7. dane pozyskane za pomocą plików Cookies wykorzystywane są m.in. dla zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego, w celach statystycznych, w celu zapamiętania informacji, które zmieniają wygląd lub funkcjonowanie strony (np. preferowany język lub region, w którym znajduje się użytkownik), jak również w celach marketingowych.

IV. Okres przetwarzania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane:

 1. w przypadku przetwarzania danych na podstawie 6 ust 1 pkt a) RODO – do czasu odwołania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 2. w przypadku przetwarzania danych na podstawie 6 ust 1 pkt f) RODO – do czasu wniesienia sprzeciwu, chyba że Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

V. Zasady ochrony danych osobowych

 1. MODERNA dokłada szczególnej staranności, aby wszelkie dane osobowe były przetwarzane w sposób zgodny z wymogami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.), ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 344 ze zm.) oraz ustawą prawo telekomunikacyjne ( t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1648 ze zm.), w tym w szczególności zgodnie z celami, dla których zostały zebrane i stosownie do zakresu udzielonych zezwoleń (zgód) oraz obszarów przetwarzania dozwolonych prawem.
 2. MODERNA przetwarza dane osobowe użytkowników serwisu internetowego w zakresie odpowiednim dla celów, dla jakich są pozyskiwane. Niektóre z danych należy udostępnić obowiązkowo, z uwagi na technologie wykorzystywane w sieci Internet, konieczność właściwego funkcjonowania naszej strony internetowej lub w przypadku chęci skorzystania konkretnych oferowanych przez nas usług lub uzyskania odpowiedzi na konkretne wnioski i zapytania.  Inne dane udostępniane są przez użytkowników dobrowolnie za pośrednictwem naszych formularzy kontaktowych. W każdym przypadku, w specjalnym oświadczeniu (klauzuli informacyjnej) zawsze informujemy m.in. o celu przetwarzania danych osobowych, podstawie prawnej, kategoriach gromadzonych danych, a przede wszystkim o przysługujących prawach oraz o tym, z kim należy się skontaktować w przypadku chęci skorzystania z tych praw.
 3. Przetwarzamy dane przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane, a dodatkowo przez okres przedawnienia roszczeń związanych z oferowanymi przez nas produktami i usługami oraz  przez okres w jakim jesteśmy do tego zobowiązani na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Zapewniamy poufność, integralność oraz rozliczalność przetwarzanych przez nas danych osobowych.
 5. Przetwarzane dane osobowe nie są udostępniane bez zgody osób, których dane dotyczą, chyba że udostępnia się te dane podmiotom powiązanym z Administratorem kapitałowo lub osobowo, osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie umowy powierzenia zawartej z MODERNĄ (w tym współpracującym z Administratorem: podmiotom świadczącym obsługę IT, obsługę księgową, obsługę prawną, kurierom), jak również podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Informujemy, że korzystamy z usług i technologii oferowanych przez takie podmioty jak: Facebook, Microsoft, Google, które mogą dokonywać transferu danych poza obszar Unii Europejskiej. Informujemy, że podmioty, o których mowa w zdaniu poprzednim dokonując transferu danych, bazują na decyzjach stwierdzających odpowiedni stopień ochronnych danych w krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, posiadają certyfikaty Tarczy Prywatności, jak również wykorzystują zatwierdzone przez Komisję Europejską standardowe klauzule umowne oraz gwarantują, że będą przestrzegać wysokich standardów w zakresie ochrony danych osobowych, jakie obowiązują w Unii Europejskiej, dlatego korzystanie z ich usług i technologii w procesie przetwarzania danych osobowych jest zgodne z prawem.
 7. MODERNA zapewnia bezpieczeństwo danych dzięki odpowiednim środkom technicznym i organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu, uszkodzeniu oraz udostępnieniu osobom nieuprawnionym.

VI. Prawa użytkownika

 1. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Szczegółowo zakres każdego z wyżej wymienionych praw oraz sytuacje, w których możecie Państwo z nich skorzystać wskazane zostały w art. 15-22 RODO.
 2. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 3. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, osoba ta ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, z tym zastrzeżeniem, iż nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Osoba, której dane są przetwarzane, może zwrócić się do MODERNY w drodze pisemnej lub elektronicznej o udzielenie informacji dotyczących jej danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych przez MODERNĘ, jak również przysługujących jej w związku z tym przetwarzaniem uprawnień.

VII. Zmiany dotyczące polityki prywatności

Zastrzegamy możliwość dokonywania zmian w niniejszej Polityce Prywatności, w szczególności w przypadku zaistnienia zmian w sferze obowiązujących przepisów prawa, w tym w zakresie ochrony danych osobowych. O wszelkich zmianach użytkownicy zostaną bezzwłocznie poinformowani na stronie internetowej www.modrna.pl.

VIII. Kontakt

Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych, w tym dotyczące niniejszej Polityki Prywatności prosimy kierować na adres: iod@moderna.pl

Skontaktuj się w sprawie lokalu

Wymagane jest wypełnienie tego pola.

Wymagane jest wypełnienie tego pola.

Wymagane jest wypełnienie tego pola.

toggle Rozwiń Zwiń

Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy!

Dziękujemy za wysłanie wiadomości
Wkrótce jeden z naszych doradców skontaktuje się z Państwem