Relacje inwestorskie

Dane finansowe

Podstawowe skonsolidowane dane finansowe Moderna Holding

Rachunek zysków i strat30.06.2021
TYS. PLN
31.03.2021
TYS. PLN
31.12.2020
TYS. PLN
31.12.2019
TYS. PLN
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi93 09529 95977 378211 105
Zysk brutto ze sprzedaży37 39711 16121 78852 533
Zysk netto19 5013 6874 19430 080
BilansTYS. PLNTYS. PLNTYS. PLNTYS. PLN
Aktywa trwałe121 986121 279119 01598 002
Aktywa obrotowe285 766298 465258 369195 224
Kapitał własny69 81453 99950 31245 440
Zobowiązania długoterminowe150 039196 274179 134150 496
Zobowiązania krótkoterminowe180 123162 374139 42189 674
Aktywa Ogółem = Pasywa Ogółem407 752419 744377 383293 226

Raporty

Komunikat Zarządu Spółki Moderna Holding sp. z o.o. w sprawie częściowego wykupu obligacji serii F

Kwartalne sprawozdania z działalności operacyjnej 30.06.2021

Kwartalne sprawozdania z działalności operacyjnej 31.03.2021