Relacje inwestorskie

Dane finansowe

Podstawowe skonsolidowane dane finansowe Moderna Holding

Rachunek zysków i strat30.09.2022
TYS. PLN
30.06.2022
TYS. PLN
31.03.2022
TYS. PLN
31.12.2021
TYS. PLN
31.12.2020
TYS. PLN
31.12.2019
TYS. PLN
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi105 64389 39675 943150 86677 378211 105
Zysk brutto ze sprzedaży35 83830 49124 05657 60721 78852 533
Zysk netto19 00025 51312 52519 8444 19430 080
BilansTYS. PLNTYS. PLNTYS. PLNTYS. PLNTYS. PLNTYS. PLN
Aktywa trwałe174 945175 134144 356121 251119 01598 002
Aktywa obrotowe435 085407 331407 735400 813258 369195 224
Kapitał własny103 931110 44492 74769 85750 31245 440
Zobowiązania długoterminowe218 359196 496192 474196 684179 134150 496
Zobowiązania krótkoterminowe275 679263 699259 843243 311139 42189 674
Aktywa Ogółem = Pasywa Ogółem610 031582 465552 091522 065377 383293 226

Ogłoszenia

Oświadczenie Emitenta w sprawie wyrażenia zgody za zmianę warunków emisji obligacji serii G

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii 'G’ Moderna Holding z dn.30.06.2022

Uchwała zarządu w sprawie zwołania zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii G

Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy serii G

Komunikat Zarządu Spółki Moderna Holding sp. z o.o. w sprawie częściowego wykupu obligacji serii FRaporty

Kwartalne sprawozdania z działalności operacyjnej 30.09.2022

Kwartalne sprawozdania z działalności operacyjnej 30.06.2022

Kwartalne sprawozdania z działalności operacyjnej 31.03.2022

Kwartalne sprawozdania z działalności operacyjnej 31.12.2021

Kwartalne sprawozdania z działalności operacyjnej 30.09.2021

Kwartalne sprawozdania z działalności operacyjnej 30.06.2021

Kwartalne sprawozdania z działalności operacyjnej 31.03.2021Sprawozdania

Półroczne

Dane Finansowe gkmh H1 2022

Roczne

Sprawozdanie biegłego gkmh 2021

Sprawozdanie zarządu gkmh 2021

Sprawozdanie skonsolidowane gkmh 2021

Procesy grupowe

Ogłoszenie planu połączenia MH i MHF