Dane finansowe

PODSTAWOWE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE MODERNA HOLDING

Rachunek zysków i strat31.03.2021
TYS. PLN
31.12.2020
TYS. PLN
31.12.2019
TYS. PLN
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi29 95977 378211 105
Zysk brutto ze sprzedaży11 16121 78852 533
Zysk netto3 6874 19430 080
BilansTYS. PLNTYS. PLNTYS. PLN
Aktywa trwałe121 279119 01598 002
Aktywa trwałe298 465258 369195 224
Kapitał własny53 99950 31245 440
Zobowiązania długoterminowe196 274179 134150 496
Zobowiązania krótkoterminowe162 374139 42189 674
Aktywa Ogółem = Pasywa Ogółem419 744377 383293 226

Kwartalne sprawozdania z działalności operacyjnej 31.03.2021